Algemene voorwaarden

All-in, betalen per kopje

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 2024-V01

Algemene voorwaarden van ECHTKOFFIE B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63680319

1. Algemeen.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en ECHTKOFFIE B.V., verder te noemen Echt Koffie, anderzijds tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Echt Koffie expliciet afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijk heeft vastgelegd.

2. Aanbod en overeenkomst. 

2.1. Elk door Echt Koffie uitgebracht aanbod, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.

2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en/of vermeldingen op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Echt Koffie schriftelijk is bevestigd.

2.3. De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van Echt Koffie.

2.4. Opdrachten aan Echt Koffie gedaan, gelden als onherroepelijk.

2.5. Alle met Echt Koffie aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor Echt Koffie normale werktijden (van 08.30u tot 17.00u op normale werkdagen) en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk, in het weekeinde, op feestdagen of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.

2.6. Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afloop van de overeengekomen periode (initiële contractperiode) wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met de helft van de initiële contractperiode, tenzij één der partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van de initiële contractperiode de overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Bijvoorbeeld: Als er initieel een contractperiode van 72 maanden is overeengekomen en niet 12 maanden voor expiratie aangetekend is opgezegd, wordt de overeenkomst met 36 maanden verlengd. Indien de apparatuur waarop deze overeenkomsten van toepassing zijn na het verstrijken van de initiële contractperiode bovenmatig veel stilstand vertoont, heeft opdrachtgever het recht op vervangende gelijkwaardige apparatuur tegen de dan contractueel geldende prijzen en condities. Deze apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn.

2.7. Zonder schriftelijke toestemming van Echt Koffie is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

2.8 Indien er aan een overeenkomst met Echt Koffie een financieringsovereenkomst ten grondslag ligt met een externe financier, factureert Echt Koffie na afloop van de overeengekomen periode van deze financieringsovereenkomst de integrale huurprijs (huur en service) tot de overeenkomst met Echt Koffie rechtsgeldig is geëxpireerd met in achtneming van art. 2.6.

3. Onderhoud.

3.1. In het geval dat tussen partijen een all-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten, verbindt Echt Koffie zich tevens jegens opdrachtgever alle onderdelen zo nodig te vervangen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden door normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of ondeskundig gebruik, verwijtbaar gedrag inzake dagelijkse reiniging, dan wel invloeden van buitenaf en zonder toestemming van Echt Koffie door derden uitgevoerde reparaties

3.2. Echt Koffie behoudt zich het recht voor om bij reparatie nieuwe of gereviseerde onderdelen te leveren.

3.3. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Echt Koffie.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding voor het onderhoud als bedoeld in art. 3.1 gebaseerd op normaal gebruik tijdens een 36-40 urige werkweek. Indien opdrachtgever het voornemen heeft de apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van Echt Koffie ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.

3.5. Opdrachtgever staat in voor zorgvuldig gebruik van de apparatuur met correcte opvolging van de door Echt Koffie en fabrikant van de apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkprocedures. Kosten voorvloeiend uit het niet correct opvolgen van de procedures zal Echt Koffie doorbelasten aan de Opdrachtgever.

3.6. Apparatuur moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact en een zogenaamde “wasmachinekraan” met overloopbeveiliging. Gebruik van de door Echt Koffie geadviseerde waterfilters is verplicht. Periodieke vervanging van verbruikte waterfilters is voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen door middel van een servicecontract.

3.7. Periodiek zullen tellerstanden door Echt Koffie op de apparatuur worden uitgelezen. Opdrachtgever geeft te allen tijden toestemming en toegang aan medewerkers van Echt Koffie om dit mogelijk te maken.

3.8. Indien Echt Koffie om een reden niet toe te rekenen aan Echt Koffie de tellerstanden niet kan opnemen, zal opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien Echt Koffie de tellerstanden moet schatten, is Echt Koffie gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die Echt Koffie ten behoeve van de schatting heeft moeten maken met een minimum van € 45,00.

3.9. Indien is overeengekomen dat Echt Koffie de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de geleverde apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder overleg met Echt Koffie te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan ten gevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval van onderbreking is opdrachtgever verplicht alsnog tellerstanden door te geven aan Echt Koffie.

3.10. De prijs per consumptie is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van bonen, te weten 8 gram per consumptie. Indien blijkt dat het gemiddeld bonengebruik hoger is dan 8 gram bonen per consumptie zal dit recht evenredig aan opdrachtgever worden gefactureerd a € 16,00 per kilogram bonen. Hetzelfde geldt voor topping. Alle ingrediënten welke inbegrepen zijn in de consumpties worden nadrukkelijk vermeld in de Echt Koffie koop- of huurovereenkomst.

3.11. Indien sprake is van een overeenkomst zonder vaste afname van consumpties geldt dat het aantal afgenomen consumpties per kwartaal op nacalculatie in rekening wordt gebracht. Hierbij gelden dezelfde regels als bij art. 3.10. t.a.v. het gemiddeld gebruik.

4. Huur.

4.1. In geval van een huurovereenkomst zal opdrachtgever het gehuurde uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats mogen gebruiken en alleen na schriftelijke toestemming van Echt Koffie het gehuurde mogen verplaatsen.

4.2. Echt Koffie zal naar haar keuze een nieuw of gereviseerd apparaat ter beschikking kunnen stellen.

4.3. Alle bepalingen genoemd onder art. 3 (Onderhoud) maken onderdeel uit van de gesloten huurovereenkomst.

4.4. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van de apparatuur.

4.5. Opdrachtgever draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur.

4.6. Ingeval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van de gehuurde apparatuur verbindt opdrachtgever zich jegens Echt Koffie de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de Apparatuur aan Echt Koffie te vergoeden.

4.7. Bij in gebreke blijven van opdrachtgever met betrekking tot hetgeen is vermeld in deze overeenkomst heeft Echt Koffie het recht de overeenkomst te beëindigen en haar eigendommen terug te vorderen. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen en Echt Koffie toegang verschaffen tot de gehuurde apparatuur. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar. Eventuele kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Prijzen.

5.1. Echt Koffie behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.

5.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst voor Echt Koffie geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Echt Koffie worden geheven c.q. door derden ten laste van Echt Koffie worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft Echt Koffie het recht de daaruit vloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de opdrachtgever worden medegedeeld. In aanvulling hierop is Echt Koffie gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de kostenontwikkelingen met een maximum van 15%. Echt Koffie zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen.

5.3. Onverminderd hetgeen is geregeld onder art. 5.2. kunnen kosten en prijzen door Echt Koffie telkenmale met ingang van een datum gelegen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever dertig dagen voor de ingangsdatum.

5.4. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voordat een prijswijziging als onder art. 5.3. van kracht wordt bij aangetekend schrijven aan Echt Koffie mededelen dat hij bezwaar maakt tegen de aangekondigde prijsverhoging, waarna partijen in overleg zullen treden.

5.5. Indien partijen niet tot overeenstemming komen en opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in art. 13.2. worden de tarieven in geval van een duurovereenkomst ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Als opdrachtgever geen gebruik van dit recht tot ontbinding maakt worden de nieuwe tarieven alsnog van toepassing

5.6. Bij leveranties beneden € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever orderkosten extra in rekening worden gebracht.

5.7. In geval van huurovereenkomsten gelden afvoerkosten van € 235,00 per machine welke aan het einde van de overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.

5.8. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW.

6. Betaling.

6.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.2. Huurprijzen worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Echt Koffie, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht de opdrachtgever over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, het op dat moment in Europa geldende tarief van de Europese Centrale Bank (basis: herfinancieringsrente), vermeerderd met een vaste rente van 7% (tarief voor handelstransacties), van de vervaldag af in rekening te brengen.

6.4. Echt Koffie is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.

6.5. Indien de opdrachtgever jegens Echt Koffie in verzuim is, is hij verplicht Echt Koffie zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

6.6. Echt Koffie is gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

7. Medewerking.

7.1. Indien door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Echt Koffie niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot onderhoud dan wel levering, zal Echt Koffie naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de inmiddels voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

7.2. Opdrachtgever is verplicht aan Echt Koffie de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van Echt Koffie en van personen waarvan Echt Koffie zich bedient en/of de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7.3. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij de installatie door Echt Koffie in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.

7.4. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, watertoevoer, licht, telecommunicatie faciliteiten, en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

8. Leveringen.

8.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Echt Koffie en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

8.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Echt Koffie, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

8.3. Indien er gerede twijfel bij Echt Koffie ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Echt Koffie bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

8.4. Opdrachtgever is verplicht voor haar rekening te zorgen voor de benodigde voorzieningen zoals aangegeven door Echt Koffie zodat de medewerkers van Echt Koffie op de plaats van oplevering direct met de werkzaamheden kunnen beginnen.

8.5. Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van de apparatuur, installatie van waterleidingen, geaarde wandcontacten en contactdozen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden door Echt Koffie niet verricht/geleverd. Eventuele extra arbeidsuren ten gevolge van het niet gereed zijn van de plek van levering zullen worden doorbelast aan opdrachtgever tegen de dan geldende ad-hoc tarieven.

8.6. Echt Koffie kan geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door derden aangebrachte genoemde voorzieningen genoemd onder art. 8.5.

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Echt Koffie c.q. van haar toeleverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Echt Koffie c.q. haar toeleverancier voorbehouden zolang alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, niet volledig aan Echt Koffie zijn voldaan.

10. Garantie.

10.1. Indien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Echt Koffie hierover niets is bepaald, zal Echt Koffie of een door haar aangewezen derde gedurende een periode van zes maanden na levering, ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening van kosten herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder voorwaarde dat laatstgenoemde de betreffende ontwerp- en fabricagefouten schriftelijk bij Echt Koffie meldt.

10.2. De garantietermijn op door of namens Echt Koffie verrichte reparaties bedraagt drie maanden.

10.3. Onderhoud, wijziging of reparatie van door of namens Echt Koffie geleverde apparatuur, welke niet door of namens Echt Koffie is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer is aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Echt Koffie toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

10.4. Echt Koffie is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Echt Koffie.

10.5. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd, zal de opdrachtgever de oorspronkelijk door Echt Koffie geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan Echt Koffie terug leveren. Levering vindt plaats op het moment dat Echt Koffie de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd.

11. Aansprakelijkheid.

11.1. De aansprakelijkheid van Echt Koffie, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van het bepaalde in art. 10. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door Echt Koffie te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim.

11.2. Echt Koffie is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van Echt Koffie of van personeel van Echt Koffie dat belast is met de leiding. 

11.3. Aansprakelijkheid van Echt Koffie vanwege directe of indirecte schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van Echt Koffie afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

11.4. Elke verdere aansprakelijkheid, onder andere die vanwege verborgen gebreken, ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, ten gevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.

11.5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Echt Koffie in het concrete geval uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Echt Koffie geen dekking geeft dan wel de betreffende schade niet door een verzekering is gedekt, is de schadevergoeding van Echt Koffie beperkt tot de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door Echt Koffie te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit. In geen enkel geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan € 453.000,00.

12. Overmacht.

12.1. Echt Koffie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan Echt Koffie van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever benodigde zaken.

12.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen van Echt Koffie jegens Opdrachtgever opgeschort.

12.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

13. Beëindiging.

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Echt Koffie gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van Echt Koffie gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Echt Koffie gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Echt Koffie verder toekomende rechten uit onder andere wanprestaties.

13.2. In geval opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als onder 5.3. en met Echt Koffie ook daarna niet tot overeenstemming komt, heeft hij het recht, in geval van een koop, respectievelijk een huurovereenkomst per aangetekende brief direct respectievelijk tegen het einde van de overeengekomen periode die overeenkomst te ontbinden.

13.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.

13.4. In geval van tussentijdse ontbinding van een overeenkomst is Echt Koffie gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen.

13.5. In het geval van huur zonder vaste maandelijks gecontracteerde all in service volumes zal Echt Koffie, naast de vaste toekomende maandelijkse huurbedragen, de eindafrekening baseren op het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode: totaal gerealiseerde aantal consumpties gedurende de reeds verstreken contractperiode gedeeld door het aantal reeds verstreken maanden. In het geval dat er geen sprake is van huur doch slechts een all-in service contract zonder vaste maandelijks gecontracteerde hoeveelheid consumpties geldt eveneens dat de afkoopsom gelijk is aan het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode.

13.6 In geval van ontbinding genoemd onder de artikelen 13.2, 13.3, 13.4 en 13.5 wordt er € 275,00 administratiekosten per contract in rekening gebracht.

14. Rechtskeuze en geschillen.

14.1. Op de precontractuele verhoudingen, de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen welke tussen Echt Koffie en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door Echt Koffie met opdrachtgever afgesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.

(c) Echt Koffie januari 2024

Versie 2024-V01